วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ (ประธานสาขาวิชา)
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์   บุญชูวิทย์
อาจารย์ จิระชัย ปัญญาฤทธิ์อาจารย์ สุจิตตรา  จันทร์ลอย

อาจารย์ สุธิดา  ชูเกียรติ

อาจารย์ ประภาช    วิวรรธมงคล

อาจารย์ นภาศล     เพ็ญแสวง